Српски | Srpski | English

Гасови за медицинске намене, В-24/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-24/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – гасови за потребе Универзитетске дечје клинике.
Шифра из Општег речника набавки:
24111500 – Гасови за медицинске намене.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-24-2015