Српски | Srpski | English

Гориво за потребе Универзитетске дечје клинике М – 02 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр.М-02/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–гориво за потребе Универзитетске дечје клинике
Назив и ознака из општег речника:09100000–горива.
 .
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА
Одговор на питање понуђача I
Обавештење о закљученом уговору-,1