Српски | Srpski | English

гориво и погон за агрегате М-05/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-05/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – гориво и погон за агрегате за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, ЈН М-05-2020
Конкурсна документација, ЈН М-05-2020
Одговор на питање 1, ЈН М-05-2020

Измена конкурсне документације 1, ЈН М-05-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одговор на питање 2, ЈН М-05-2020

Одговор на питање 3, ЈН М-05-2020
Измена конкурсне документације 2, ЈН М-05-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2