Српски | Srpski | English

дезинфицијенси М-22/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-22/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке je набавка добара – дезинфицијенси за потребе
Универзитетске дечје клинике, број М – 22/2019

Poziv za podnošenje ponuda М-22-2019
Коnkursna dokumentacija , ЈN М-22-2019