Српски | Srpski | English

дезинфицијенси М-22/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-22/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке je набавка добара – дезинфицијенси за потребе
Универзитетске дечје клинике, број М – 22/2019

Poziv za podnošenje ponuda М-22-2019
Коnkursna dokumentacija , ЈN М-22-2019
Odgovor 1 , JN M-22-19

Коnkursna dokumentacija , ЈN М-22-2019 Izmena 1
Оbaveštanje o produženju roka , JN M-22-19
Odluka o dodeli ugovora, JN M-22-19
Обавештење о закљученом уговору ПТМ, ЈН М-22-19
Обавештење о закљученом уговору Бимида, ЈН М-22-19
Обавештење о закљученом уговору Термомед, ЈН М-22-19
Обавештење о закљученом уговору Pan Star, ЈН М-22-19