Српски | Srpski | English

дугачки уводници (long sheats) великог промера П-03/2015.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–дугачки уводници (long sheats) великог промера за потребе
Универзитетске дечје клинике, која имају карактер хитних и неодложних, број П-03/2015.

.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација, П-03-2015