Српски | Srpski | English

канцеларијски материјал за М-15/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредностибр. М-15/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара –канцеларијски материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М-15-2020
Кonkursna dokumentracija, ЈN М-15-2020
Odgovor 2, JN M-15-20
Odluka o dodeli ugovora, JN M-15-20

Odluka o obustavi, JN M-15-20
Обавештење о закљученом уговору I&D COM м-15

Обавештење о закљученом уговору алп комплете м-15
Обавештење о закљученом уговору талибур комерц м-15
Обавештење о закљученом уговору фидуциа м-15

Обавештење о закљученом уговору штампарија кобдом м-15