Српски | Srpski | English

канцеларијски материјал М-32/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-32/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – канцеларијски материјал за потребе Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М 32-2018
JN M-32-2018 Коnkursna dokumentacija – KANCELARIJSKI MATERIJAL
JN M-32-2018 Коnkursna dokumentacija – KANCELARIJSKI MATERIJAL, IZMENA 1
Оbaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

JN M-32-2018 Коnkursna dokumentacija – KANCELARIJSKI MATERIJAL, IZMENA 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

JN M-32-2018 Коnkursna dokumentacija – KANCELARIJSKI MATERIJAL, IZMENA 3