Српски | Srpski | English

лекарски прегледи, дозиметријска контрола апарата, лична дозиметријска контрола и оспособљавање за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења М-04/2019.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-04/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – лекарски прегледи, дозиметријска контрола апарата, лична дозиметријска контрола и оспособљавање за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Одлука о додели уговора, ЈН М-04-2019

Одлука о обустави поступка, ЈН М-04-2019