Српски | Srpski | English

лекови В-01/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-01/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, В-01-2019
Конкурсна документација, В-01-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-01-2019