Српски | Srpski | English

лекови В-42/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-42/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-42-2017
Конкурсна документација, В-42-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-42-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-42-2017
Одлука о обустави поступка, ЈН В-42-2017