Српски | Srpski | English

лекови В-70/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-70/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-70-2019
Конкурсна документација, В-70-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-70-2019

Одлука о обустави поступка, ЈН В-70-2019