Српски | Srpski | English

Лекови са Д листе и нерегистровани лекови V-19/2014.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворенипоступак бр. В-19/2014, обликован по партијама.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара-„Лековиу здравстевној установа-лековиса Д листе и нерегистровани лекова, обликована по партијaма

Позив за подносење понуда

Конкурсна документација

Спецификација

Одговор на питање 2