Српски | Srpski | English

лекови са Ц листе лекова за 2020. годину ЈН 404-1-110/20-41

ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Организација за обавезно социјално осигурање
Здравствена установа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/20-41

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови са Ц листе лекова за 2020. годину

Назив и ознака из општег речника:33600000 фармацеутски производи

Обавештење о закљученом уговору медика линеа ц-359
Обавештење о закљученом уговору медика линеа ц-357