Српски | Srpski | English

лек Блинатумомаб (Blincyto) П-04/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лек Блинатумомаб (Blincyto) за потребе Универзитетске дечје
клинике , који имају карактер хитних и неодложних, број П-04/2020.

Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka, P-04-20
Кonkursna dokumentacija, P-04-2020
Коnkursna dokumentacija, P-04-2020 Izmena 1
Odluka o dodeli ugovora, JN P-04-20
Обавештење о закљученом уговору амикус П-04