Српски | Srpski | English

Материјала за плазма серилизатор HMTS 80 М – 1 7 / 2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-17/2014.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке je набавка добара – потрошног материјала за плазма
серилизатор HMTS 80 E, за потребе Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10,
Београд.
Назив и ознака из општег речника: 33140000 Медицински потрошни материјал

Poziv za podnosenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA(11)

Одговор на питање понуђача 1

Обавештење о закљученом уговору