Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-14/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-14/2018, обликован по партијама.
Назив и ознака из општег речника:
33190000 – Разни медицински уређаји и производи
33140000 – Медицински потрошни материјал
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама, како следи:

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-14-19
Konkursna dokumentacija, JN V-14-19
Konkursna dokumentacija, JN V-14-19, Izmena 1
Odgovor 1, JN V-14-19
Odgovor 2, JN V-14-19
Odgovor 3, JN V-14-19
Odgovor 4, JN V-14-19
Odluka o dodeli ugovora, JN V-14-19

Odluka o obustavi postupka, JN V-14-2019