Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-44/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-44/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Poziv za podnošewe ponuda, JN V-44-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-44-2018
ЈN V-44-2018, Izmena 1-Коnkursna dokumentacija,
Одлука о додели уговора, ЈН В-44-2018

Одлука о обустави поступка, ЈН В-44-2018
Oбавештење о обустави поступка В-44-2018
Обавештење о закљученом уговору Мedipro
Обавештење о закљученом уговору Мedisal
Обавештење о закљученом уговору Paroco
Обавештење о закљученом уговору Proxima