Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-79/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-79/2019, обликован по партијама.
Назив и ознака из општег речника: 33190000 – Разни медицински уређаји и производи
33140000 – Медицински потрошни материјал
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-79-19
Konkursna dokumentacija, ЈН В-79-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN V 79-19

Odluka o obustavi postupka, JN V-79-19
Обавештење о закљученом уговору Велебит, ЈН В-79-2019
Oбавештење о обустави поступка, ЈН В-79-2019
Обавештење о закљученом уговору Denta BP Pharm, ЈН В-79-2019
Обавештење о закљученом уговору Stiga, ЈН В-79-2019