Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-81/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-81/2019, обликован по партијама.
Назив и ознака из општег речника: 33190000 – Разни медицински уређаји и производи
33140000 – Медицински потрошни материјал
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija, ЈН В-81-2019
Odgovor 1, JN V-81-2019
Odgovor 2, JN V-81-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN V-81-19
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY, ЈН В-81-2019
Обавештење о закљученом уговору Medi ray, ЈН В-81-2019