Српски | Srpski | English

Набавка добара – резервни део, рентген цевP-13/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „резервни део, рентген цев за ангиографски апарат AXIOM Artis
FC произвођача „Simens“, за потребе Универзитетске дечје клинике.
Назив и ознака из општег речника: 34913000 – Разни резервни делови.

Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka

Konkursna dokumentacija

Одговори на питања

Обавештење о додели уговора