Српски | Srpski | English

Набавка добара – фибероптицког бронхоскопа, број V-11/14

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАРУЧИЛАЦ:
Универзитетска дечја клиника из Београда, ул. Тиршова 10

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА : www.tirsova.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Здравствена установа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Oтворени поступак бр. В-11/14.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ :
Набавка добaра – фибероптичког бронхоскопа, за потребе Универзитетске дечје
клинике.
Шифра из Општег речника набавки: 33100000 – Медицинска опрема.

Јавни позив – Бронхоскоп

Прилог бр. 1

Конкурсна документације – Бронхоскоп

Измена конкурсне документације

Прилог 1

Одговори на питања

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације и спецификацијa

Одговори на питања 1

Прилог 3