Српски | Srpski | English

Набавка Потрошног материјал за апарат „Architect I 1000“-В-29/14.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-29/14.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошног материјал за апарат „Architect I 1000“, произвођача „Abbott“
за потребе биохемијске лабораторије
Шифра из Општег речника набавки: 33696500 – Лабораторијски реагенси.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација