Српски | Srpski | English

набавка РТГ цеви високо напонских каблова за апарат „Visaris Vision C“ В-80/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-80/2019, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавка РТГ цеви високо напонских каблова за апарат
„Visaris Vision C“ за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-80-2019
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-80-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN V-80-19
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-80-2019