Српски | Srpski | English

набавка јунећег меса П-03/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Намирнице – набавка јунећег меса за исхрану болесника
Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број
П-03/2018.

Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka, JN P-03-2018
Кonkursna dokumentacija, JN P-03-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN P-03-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN P-03-2018