Српски | Srpski | English

Потрошни лабораторијски материјал за апарат Dimension RxL P-14/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке су добра: Потрошни лабораторијски материјал за апарат
Dimension RxL.
Назив и ознака из општег речника: 33696500 – лабораторијски реагенси.

Покретање поступка

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измене конкурсне документације. pdf

Позив за подношење понуда

Обавештење о додели уговора