Српски | Srpski | English

Потрошни лабораторијски материјал

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд, Тиршова 10
www.tirsova.rs,

Покреће се преговарачки поступак без објављивања јавног позива, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

Предмет јавне набавке су добра – Потрошни лабораторијски материјал за апарат Dimension RxL, ЈН број П-04/13

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Мишљење Управе за јавне набавке

Обавестење о заврсеном поступку