Српски | Srpski | English

потрошни материјал и потрошни материјал за општу хирургију и анестезију В-45/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-45/2019, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал и потрошни материјал за општу хирургију и
анестезију за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама,

Poziv za podnošenje ponuda
Кonkursna dokumenatcija, JN V-45-19
Кonkursna dokumenatcija, JN V-45-19, Izmena 1