Српски | Srpski | English

санитетски потрошни материјал В-14/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-14/2018, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – санитетски потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама,

Poziv za dostavljanje ponuda, JN V-14-2018
Кonkursna dokumentacija, ЈN V-14-2018
Odgovor 1, JN V-14-2018
Odgovor 2, JN V-14-2018
Odgovor 3, JN V-14-2018