Српски | Srpski | English

текуће поправке и одржавање лифтова ЈН М-03/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-03/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – текуће поправке и одржавање лифтова за потребе Универзитетске дечје
клинике .

Poziv za podnosenje ponuda, ЈН М 03-2020
Коnkursna dokumentacije, ЈН М-03-2020
Odluka o dodeli ugovora, JN M-03-20
Obaveštenej o zaključenom ugovoru, JN M-03-20