Српски | Srpski | English

Текуће поправке и техничког одржавања рендген апарата В – 08 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-08/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге–текуће поправке и техничког одржавања рендген апарата за
потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама
 ,
ЈН В-08-2015 Позив за подношење понуда,
ЈН В-08-2015 Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације 1, ЈН В-08-2015
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН В-08-2015
Одговор на питање 1, ЈН В-08-2015