Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање плазма стерилизатора „Plasmaster 80 (HMTS)”, произвођача „Humanmeditek Co., Ltd.” П-03/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на основу Члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање плазма стерилизатора „Plasmaster 80 (HMTS)”, произвођача „Humanmeditek Co., Ltd.” Кореја за потребе Универзитетске дечје клинике, број П-03/2020

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, ЈН П-03-2020
Обавештење о закљученом уговору птм п-03