Српски | Srpski | English

технички материјал за потребе одржавања oбјекта ЈН М-08/2020.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности – технички материјал за потребе одржавања oбјекта, по
партијама, бр. ЈН М-08/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – технички материјал за потребе одржавања oбјекта, по партијама

Poziv za podnošenju ponuda, ЈН М 08-2020
Коnkursna dokumentacija, ЈN М-08-2020