Српски | Srpski | English

Ултразвучни апарат „S-2000“ P-12/14

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део, штампана плоча „RM 200 Modula w/d HDD“ за
ултразвучни апарат „S-2000“ серијски број 202359 произвођача „Simens“.
Шифра из Општег речника набавки: 34913000 – Разни резервни делови.

12 – Obavestenje o pokretanju postupka

12 – Konkursna – rezervni deo ultrazvuk – pregovaracki postupak(1)