Српски | Srpski | English

Услуга контроле стабилних система за дојаву пожара-М-14/2014.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-14/2014.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – услуга контроле стабилних система за дојаву пожара за потребе
Универзитетске дечје клинике
Назив и ознака из општег речника: 50413000 – Услуге поправке и одржавања
контролних апарата

Позив за подносење понуда

Конкурсна документација