Српски | Srpski | English

услуга одржавања софтвера „Next Biz“ и „Next Zu“ М-14/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-14/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка је обликована у 2 (две) целине (партије) а објавићемо и процењену
вредност јавне набавке за сваку партију:

Poziv za podnošenje ponuda, JN M-14-20
Кonkursna dokumentacija, JN M-14-20
Odluka o dodeli ugovora, JN M 14-20

Odluka o obustavi postupka, JN M-14-20