Српски | Srpski | English

Услуга прања подова М-10/2014.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-10/2014.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке је набавка услуга прања подова и чишћња објекта, за потребе Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.

Назив и ознака из општег речника набавке: 98310000 – Услуге прања и хемијског чишћења.

Покретање поступка

Конкурсна документација

Одговори на питања