Српски | Srpski | English

филтери за еритроците и тромбоците ЈН 404-1-110/20-30

ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Организација за обавезно социјално осигурање
Здравствена установа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/20-30

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – филтери за еритроците и тромбоците

Назив и ознака из општег речника: 33600000- фармацеутски производи
33140000-медицински потрошни материјал

Обавештење о закљученом уговору дента бп ц-317
Обавештење о закљученом уговору медикон деч ц-218