Српски | Srpski | English

набавка медицинског техничког материјала В-04/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-04/2017, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавка медицинског техничког материјала за потребе
Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-04-2017 – Medicinski tehnički materijal
Kоnkursna dokumentacija, В-04-2017- Medicinski tehnički materijal
Odluka o obustavi postupka V-04-2017
Odluka o dodeli ugovora V-04-2017
Оbavestenje o zakljucenju ugovora- ОLYMPUS
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – MAKLER
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – PROMED
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru- GROSIS, JN V-04-17