Српски | Srpski | English

Ass. dr sci. med. Katarina Milošević

  • SPECIJALIZACIJA: Pedijatrija
  • SUBSPECIJALIZACIJA: Alergologija
  • SLUŽBA: Pulmologija i alergologija
  • TELEFON: + 381 11 2060 745
  • FAKS: +381 11 2684 672
  • EMAIL: katarina.milosevic@udk.bg.ac.rs

Katarina Milosevic_MG_8904Uža specijalnost: alergologija i klinička imunologija

Oblast delatnosti: Pulmologija i Alergologija

Radno mesto: Šef kabineta za neinvazivnu bronhološko-pulmološku dijagnostiku

Nastavno zvanje: Asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije

Naučno-istraživačka delatnost: Astma,atopijski dermatitis, alergijski rhinitis, bronhiektazije

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Srpsko lekarsko društvo,
2. UAKIS – Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Srbije
3. EAACI – Evropska akademija za alergologiju i kliničku imunologiju
4. ERS – Evropsko respiratorno društvo

Medicinski fakultet u Beogradu je završila 1996. godine. Od 1999. godine stalno je zaposlena na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila je 2001. godine sa odličnim uspehom. Od 2001. godine radi kao specijalista pedijatar na Odeljenju pulmologije i alergologije  Univerzitetske dečje klinike u Beogradu.Magistarsku tezu pod nazivom „Neželjeni efekti salbutamola u dece sa astmom“ odbranila je 2010. godine. Rad uže specijalizaije iz alergologije i kliničke imunologije pod nazivom „Učestalostalergija na miorelaksanse u dečijemuzrastu” odbranila je 2010. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „ Značaj genetskih i faktora sredine u nastanku idiopatskih bronhiektazija kod dece “ odbranila je 2015.godine. Član je eminentnih nacionalnih i međunarodnih stručnih udruženja, u kojima aktivno učestvuje kao predavač i organizator stručnih skupova. Brojni naučni radovi u domaćim i inostranim časopisima