Српски | Srpski | English

Oстали лабораторијски материјал В-36/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-36/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Oстали лабораторијски материјал за потребе Универзитетске
дечје клинике, обликована по партијама.

Poziv za podnošenje ponuda, V-36-2019
Коnkursna dokumentacija, JN V-36-2019