Српски | Srpski | English

Tечни и гасни хелијум П – 0 4 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–течни и гасни хелијум за потребе Универзитетске дечје клинике,која имају карактер хитних и еодложних, број П-04/2015
.
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-04-2015