Српски | Srpski | English

ентерална исхрана М-42/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-42/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ентерална исхрана за потребе Универзитетске дечје клинике, по
партијама

Poziv za podnošenje ponude, ЈN М – 42-2018
Konkursna dokumentacija, JN M-42-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-42-2018
Обавештење о закључењу уговора Кибид М-42-2018