Српски | Srpski | English

израде плана (процедура) евакуације запослених и пацијената у случају пожара М-30/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-30/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке je набавка услуга -– израде плана (процедура) евакуације
запослених и пацијената у случају пожара за потребе Универзитетске дечје клинике
Назив и ознака из општег речника: 71242000 – Израда пројеката и нацрта и процена
трошкова

Poziv za podnosenje ponuda М-30-2017
Кonkursna dokumentacija 1, ЈН М-30-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN M – 30-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN M-30-2017 -делта инжињеринг