Српски | Srpski | English

“Канцеларијски материјал, В-27/2014.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-27/2014, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Канцеларијског материјала, обликована по партијaма, како
следи:
Партија 1: књиге и обрасци
Партија 2: CD и DVD медијум
Партија 3: оловке
Партија 4: свеске, фасцикле и остали канцеларијски материјал
Партија 5: тонери и кертриџи за штампаче HP
Партија 6: тонери за штампаче самсунг
Партија 7: тонери и кертриџи за штампаче lexmark
Партија 8: остали тонери и рибони
Партија 9: папири за штампање и копирање
Партија 10: батерије
Назив и ознака из општег речника: 30192000 – канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговори на питања понуђача

Питања и одговори са Обрасцем бр.1

Питања и одговори 3

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда

Питања и одговoри са изменом конкурсне документације

2Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда

Питања и одговори са последњом изменом конкурсне документације

Одговор на питање

Питањеи одговорХ

Обавештење о закљученом уговору 1

Обавештење о закљученом уговору 2(1)

Обавештење о закљученом уговору 3

Обавештење о закљученом уговору 4(1)

Обавештење о закљученом уговору 5

Обавештење о закљученом уговору 6