Српски | Srpski | English

Конкурси


 Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 952 дана 22.09.2021 године.

– виши радиолошки техничар у дијагностици, Одсек за општу радиологију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Јавни оглас-Виши Ро техничар, замена-радиологија

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу “Послови” Националне службе за запошљавање, односно до 30.09.2021 године.


Oглас је изашао у листу “Послови” бр 950 , 08.09.2021. године,

 За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка
радника са боловања:1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, 1 (један) извршилац
за потребе Одсека за помоћне послове

Спремач, јавни оглас

Oглас  траје  8 (осам) дана од дана објављиваља . Пријаве се подносе поштом или предају лично у Архиви Клинике.


Оглас је изашао у листу Послови националне службе за запошљавање 949, 01.09.2021. године

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка  радника са боловања са пуним радним временом на радно место
медицинска сестра-техничар- 4(четири) извршиоца и то:-    Медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 3 , Одсек
кардиохируршког интензивног лечења – 2 (два) извршиoца
–    Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији,
Амбуланта за тријажу и хитан пријем педијатрије – 1(један) извршилац
– Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење
пластичне хирургије – 1(један) извршилац

javni oglas, 4 med.sestrara-zamena

Оглас траје 8 дана од објављивања. Пријаве се шаљу путем поште или предају лично у Архиви Клинике.


Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 947-948 дана 18.08.2021 године.

– доктор медицине, Одсек за образовну делатност и едукацију запослених на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– виши радиолошки техничар у дијагностици, Одсек за општу радиологију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
– сервирка, Одсек за припремање хране на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Јавни оглас-др.мед.-замена-
Јавни оглас-Виши Ро техничар
Јавни оглас- сервир 1 извршилац

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу “Послови” Националне службе за запошљавање.


Огласи си изашли на сајту Националне службе за запошљавање дана 04.08.2021. године.

Рок за подношење документације траје до 12.08.2021. године.
Пријаве се шаљу поштом са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује или предају лично у Архиви Клинике.
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка
радника са боловања са пуним радним временом на радно место
медицинска сестра-техничар- 2(два) извршиоца и то:-    Медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 3 , Одсек
кардиохируршког интензивног лечења – 2 (два) извршиoца
–    Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији,
Амбуланта за тријажу и хитан пријем педијатрије – 1(један) извршилац
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка
радника са боловања са пуним радним временом на радно место:
– Медицинска сесдтра-техничар у операционој сали -1(један) извршилац
javni oglas, 3 med.sestre-zamena
javni oglas, med.sestra-OPblok – zamena

Оглас је изашао у листу послови Нациналне службе за запошљавање број 943-944.
Рок траје 8 дана , односно до 29.07.2021. год .

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 5(пет) извршилаца
Javni oglas – 5 med.sestara na određeno

Пријаве се шаљу поштом или предају лично у Архиви Клинике.


Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 941-942 дана 07.07.2021 године.

–  доктор медицине специјалиста у микробиологији, Микробиолошка лабораторија на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

Доктор медицине специјалиста у микробиологији

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Огласи су објављени листу “Послови” бр 940, дана 30.06.2021. године.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6(шест)месеци:

-Медицинска сестра/техничар у операционој сали – 1 (један) извршиоца,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 (један) извршилац,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Виши радиолошки техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац , Одсек за општу радиологију

Јавни оглас-Виши Ро техничар, неодређено
Javni oglas – spremač, neodređeno
javni oglas, med.sestra-OPblok,neodređeno
За пријем у радни однос на одређено време  до 3(три) месеца са пуним радним временом:- Сервирка, Одсек за припремање хране-2(два)извршиоца
Јавни оглас – 2 сервираПријаве се шаљу у затвореној коверти са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује или предају лично у Архиви Клинике.
Рок за подношење пријава траје до 08.07.2021.године.

  Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 939 дана 23.06.2021 године.

–  медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење за неурохирургију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Неурохирургија – мед.сестраРок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

 

Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 938 дана 16.06.2021 године.

–  медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење ортопедске трауматологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

– обавештење о поништењу претходног огласа за то одељење и

– Виши радиолошки техничар у дијагностици, Одсек за општу радиологију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

poništenje
Јавни оглас-Виши Ро техничар, замена-радиологија
Јавни оглас – ортопедија

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Oгласи су објављени у листу “Послови”бр 937 Националне службе за запошљавање, дана 09.06.2021.године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом:

-Медицинска сестра-техничар – 2 (два) извршиоца
-Референт за финансијско-рачуноводствене послове -1(један) извршилац
Медицинска сестра-замена-2 извршиоца
Референт за финансијско -рач.послове одређ.време замена

За пријем у радни однос на одређено време до 2 (два) месеца са пуним радним временом:

-спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 2 (два)извршиоца
-портир/чувар -1(један) извршилац
Спремач -(повећан обим) -2 извршиоца
Портир-(повећан обим) – 1 извршилац

Рок за подношење документације траје  8(осам) дана од дана објављивања односно до 17.06.2021.године.
Пријаве се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује или предају лично у Архиви Клинике.

 

 


Оглас је изашао у листу “Послови”бр. 936, дана 02.06.2021. год.

 

1.За пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом  на радно место:

Медицинских сестара-техничара -6 (шест) извршилаца и то:

-Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – 1 (један) извршилац, Одељење за неурохирургију
-Медицинска сестра-техничар у операционој сали – 1 (један) извршилац,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима- 1(један) извршилац, Одељење гастроентерохепатологије
-Медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 3 -1 (један) извршилац, Одсек кардиохируршког интензивног лечења
-Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији,-1(један)извршилац, Амбулабта за тријажу и хитан пријем педијатрије
-Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима -1 (један) извршилац, Дневна болница дечје хирургије

javni oglas, 6 med.sestrara-zamena

Рок за подношење пријава траје 8 (осам) дана од дана објављивања, односно до 10.06.2021. год.

Пријаве се поднесе поштом са назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА -ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ -6(ШЕСТ) ИЗВРШИЛАЦА или предају лично у архиви Клинике.

 

 


Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 935 дана 26.05.2021 године.

–  медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење ортопедске трауматологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – ортопедија

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

 

 


     Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 934 дана 19.05.2021 године.

– доктор медицине специјалиста у неурохирургији, Одељење за неурохирирургији на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

– доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 2, Служба за неонатологију на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење за неурохирургију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пластичне хирургије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – неурохирург
Јавни оглас – неонатологија
Јавни оглас – 2 сестре на одређено

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу “Послови” Националне службе за запошљавање.

 


     Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 933 дана 12.05.2021 године.

–  медицинске сестре/техничара у хемодијализи, Дијализа на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
и
– референта за финансијско-рачуноводствене послове, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

Дијализа-јавни оглас
Finansije

Рок за подношење пријава траје 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање.

 


Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 931-932 дана 28.04.2021 године.

–  референт за правне, кадровске и административне послове, Одсек за људске ресурсе, Служба за правне, кадровске и административне послове на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1 (један) извршилац
и
– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење ортопедске трауматологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Јавни оглас – кадровски референт
Јавни оглас – ортопедија
Obavestenjezakonkurs28042021115010

Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 931-932 дана 28.04.2021 године.

Рок за подношење пријава траје до 11.05.2021 године.

 


Огласи су изашли у листу “Послови”бр. 930, дана 21.04.2021. год. Рок за подношење пријава траје 8 (осам) дана од дана објављивања, односно до 29.04.2021. год.

1.За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на радно место:

Медицинских сестара-техничара -7 (седам) извршилаца и то:

-Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – 1 (један) извршилац, Одељење за неурохирургију
-Медицинска сестра/техничар у операционој сали – 2 (два) извршиоца,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима- 1(један) извршилац, Одељење гастроентерохепатологије
-Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима – 1 (један) извршилац, Одељење абдоминалне хирургије
-Медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 3 -1 (један) извршилац, Одсек кардиохируршког интензивног лечења
-Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима -1 (један) извршилац, Одељење кардиологије

2.За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на радно место:

Лабораторијски техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац за потребе Хематолошке лабораторије

3.За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на радно место:

Референта за финансијско-рачуноводствене послове, Одсек за пријемно-фактурне послове – 1(један) извршилац

4.За пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом до повратка радника са боловања

Доктор медицине -1(један) извршилац за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених

javni oglas, 7 med.sestrarateh
јавни оглас лабораторијски техничар,Хематолошка лабораторија
Јавни оглас – Фактурна
Јавни оглас-др.мед.-замена

Пријаве се поднесе поштом са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује или предају лично у архиви Клинике.

 


Огласи су изашли листу “Послови” 929, 14.04.2021. године.Рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања, односно до 22.04.2021. године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:

1. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац за потребе Oдељења урологије
2. Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији, 1 (један ) извршилац за потребе Амбуланте за тријажу и хитан пријем педијатрије
3. Медицинска сестра-техничар у операционој сали, 1(један) извршилац за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом

javni oglas, med sestra 3 izv, odredjeno vreme, zamena

Пријаве се достављају Поштом или се предају у Архиви Клинике са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује.

 


 

Огласи су изашли листу “Послови” 926, 24.03.2021. године.Рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања, односно до 01.04.2021. године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:

1. Виши радиолошки техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за инвазивну дијагностику и интервентне процедуре
2. Медицинска сестра/техничар на неонатологији, 1 (један ) извршилац за потребе Одељења неонатологије

Јавни оглас-Виши Ро техничар, замена
javni oglas, med sestra 1 izv, zamena,Оdeljenje neonatologije

Пријаве се достављају Поштом или се предају у Архиви Клинике са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује.


  Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 923 дана 03.03.2021 године.

–  референт за финансијско-рачуноводствене послове, Одсек за пријемно – фактурне послове на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Огласи су изашли листу “Послови” 921-922, 17.02.2021. године.Рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања, односно до 25.02.2021. године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:

1. Виши радиолошки техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за општу радиологију
2. Медицинска сестра/техничар, 2 ( два ) извршиоца и то
Mедицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац, за потребе Дневне болнице дечје хирургије
Медицинска сестра-техничар у хемодијализи,1 (један) извршилац, за потребе Дијализе

Јавни оглас-Виши Ро техничар
javni oglas, med sestra 2 izv, odredjeno vreme, zamena

Пријаве се достављају Поштом или се предају у Архиви Клинике са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује.

 


Огласи су изашли листу “Послови” 920, 10.02.2021. године и рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:

1. Доктора медицине, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за образовну делатност и едукацију запослених
2. Mедицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац, за потребе Дневне хематолошке болнице

Јавни оглас-др.мед.-замена
Јавни оглас-мед.сестра, замена

Пријаве се шаљу поштом или предају лично на писарници Клинике, са назнаком који је конкурс у питању.

Рок за подношење пријава траје do 22 februara .

 


     Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 919 дана 03.02.2021 године.

–  доктор медицине специјалиста у трансфузиологији, Одсек за клиничку трансфузију на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

– медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2, Одељење неонаталне хирургије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања- 1(један) извршилац и

– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Јавни оглас – др.мед.спец. у трансфузиологији
Јавни оглас – мед.сестре 2 извршиоца

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


  Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 917 дана 20.01.2021 године.

–  спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Служба операционог блока са стерилизацијом на одређено време до 3(три) месеца, повећан обим посла – 2(два) извршиоца
и
– Виши физиотерапеут, Одељење амбулантно-дијагностичке физијатрије на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

Јавни оглас – Виши физиотерапеут
Јавни оглас – спремач

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


 Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 914-915 дана 30.12.2020 године.

–  дипломирани биолог/молекуларни биолог у Одсеку за имунологију са имунолошком лабораторијом на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

Јавни оглас – биолог  

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

 


 

Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 913 дана 23.12.2020 године.

–  медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење опште дечје ортопедије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Јавни оглас – ортопедија   

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 912 дана 16.12.2020 године.

– магистар фармације-специјалиста медицинске биохемије или медицински биохемичар, Биохемијска лабораторија на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
и
– спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Служба операционог блока са стерилизацијом на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) иѕвршилац
Јавни оглас -спремач
Јавни оглас – магистар фармацијеРок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 911 дана 09.12.2020 године.

 – медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
и
– референт за финансијско – рачуноводствене послове, Одсек за пријемно – фактурне послове на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилацЈавни оглас хируршко – интензивно лечење
Јавни оглас -ФактурнаРок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

    Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 909 дана 25.11.2020 године.

медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење неурологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

Јавни оглас – неурологија

 


 

  Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 908 дана 18.11.2020 године.

– доктор медицине специјалиста у операционим салама, Одељење опште дечје ортопедије на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци.

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

Јавни оглас – ортопедија


Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 906 дана 04.11.2020 године.

– медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији, Амбуланта за тријажу и хитан пријем дечје хирургије на неодређено време – 1(један) извршилац
– медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пулмологије и алергологије на неодређено време – 1(један) извршилац
– медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије на неодређено време – 1(један) извршилац   и

– доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, Одељење хематологије на неодређено време – 1(један) извршилац

Јавни оглас – 3 мед.сестре
Јавни оглас – др мед спец.

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


 

 Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 905 дана 28.10.2020 године.

– медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији, Амбуланта за тријажу и хитан пријем педијатрије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац и

– доктор медицине у Одсеку за образовну делатност и едукацију запослених на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 2 (два) извршиоца

Јавни оглас – медицинска сестра
Јавни оглас – 2 доктора медицине

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


    Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 904 дана 21.10.2020 године.

 

– медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења – 2 (два) извршиоца
и
– Финансијско – рачуноводствени аналитичар – Шеф одсека, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином – 1(један) извршилац

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

Јавни оглас – дипл.економиста
Јавни оглас – медицинска сестра


 

Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 903 дана 14.10.2020 године.

– медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3 ,Одсек неонаталне интензивне неге и терапије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Odsek neonatalne intenzivne nege i terapije

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ.


 

Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ broj 902 dana 07.10.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali, Služba operacionog bloka sa sterilizacijom na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan) izvršilac

Јавни оглас, мед.сестра, замена

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na
sajtu NSZ.


 

Огласи су изашли листу “Послови” 901, 30.09.2020. године и рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања.

За пријем у радни однос на неодређено време
1. Фармацеутски техничар, 1 (један) извршилац, за потребе Болничке апотеке

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
1. Доктора медицине, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за образовну делатност и едукацију запослених
2. Mедицинска сестра/техничар, 1 (један) извршилац, за потребе Одељења пластичне хирургије

јавни оглас-фармацеутски тех. -неодређено
Јавни оглас-др.мед.-замена
Јавни оглас – мед.сестратех.-замена

Пријаве се шаљу поштом или предају лично на писарници Клинике, са назнаком који је конкурс у питању.


 

Огласи су објављени листу “Послови” 900, дана 23.09.2020. године и рок конкурисања траје 8 дана од дана објављивања.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:
1. Доктор медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених – 2 ( два) извршиоца

Јавни оглас др мед -неодређено , 2 (два) извршиоца

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 , са назнаком који је конкурс у питању или предају лично на Писарници Клинике.


 

Огласи су објавњени листу “Послови” 899, дана 16.09.2020. године и рок конкурисања траје 8 дана од дана објављивања.

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:
1. Финансијско-рачуноводствени аналитичар-Шеф Одсека, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином  -1(један) извршилац

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
1.Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење гастроентерохепатологије -1 (један) извршилац

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 , са назнаком који је конкурс у питању или предају лично на Писарници Клинике.

 

odluka o poništenju
Јавни оглас – дипл.економиста
Јавни оглас – мед.сестра


Објављени 09.09.2020. године у листу “Послови”бр.898 Националне службе за запошљавање и рок траје 8 дана од дана објављивања.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу : Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 са назнаком који је конкурс у питању или се коверте са документацијом доносе и лично предају у архиви Клинике.

Мед.сестра- техничар-4 (четири)извршиоца)
Домар,јавни оглас
Domar , poništenje


 

Оглас je објављен у листу “Послови” бр 896-897 од 26.08.2020. године.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 ( шест) месеци:

1. Finansijsko-računovodstveni analitičar–šef Odseka za knjigovodstveno-finansijske poslove sa magacinom – 1 (један) извршилац

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања у листу Послови, односно од 26.08.2020. године.
Јавни оглас – дипл.економиста


 

Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ broj 894-895 dana 12.08.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3, Odsek kardiohirurškog intenzivnog lečenja na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac i
– domara/majstora održavanja, Odsek za održavanje objekta na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan) izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Одсек кардиохируршког интензивног лечења
Домар


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ broj 892-893 dana 29.07.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje plastične hirurgije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
i
– doktor medicine, Odeljenje urologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan) izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Јавни оглас Пластика
Јавни оглас – Урологија


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 22.07.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje endokrinologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

Јавни оглас – ендокринологија

 


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 01.07.2020 godine.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:

1.    Референт за јавне набавке за потребе Одсека јавних набавки – 1 (један) извршилац
2.    Доктор медицине- 1 (један) извршилац за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених
3.    Доктор медицине специјалиста у oперационим салама за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом, 1 (један) извршилац.

Javnioglas doktor medicine SPECIJALISTA 24062020135710
Javnioglas referent za javnenabavke 24062020135048
Javnioglas za prijem doktora medicine24062020134434


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 24.06.2020 godine.

– doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

Јавни оглас-др.мед.-замена


 

Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 17.06.2020 godine.

1. doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

Јавни оглас – др мед 1 извршилац


 

 

Оглас је објављен на сајту Нациналне службе за запошљавање дана 03.06.2020. год.

1.Медицинске сестре/техничара у интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења – 1 (један) извршилац
Јавни оглас – мед.сестратех-1 изв.


 

Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 27.05.2020 godine.

– medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi, Dijaliza na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Дијализа-јавни огласOglas je objavljen  u listu “Poslovi” NSZ dana 20.05.2020 godine.

– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Dnevna neurološka bolnica na određeno vreme po osnovu zamene – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar u ambulanti, Odsek za vođenje i rukovođenje medicinskom dokumentacijom na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje gastroenterohepatologije na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje opšte dečje ortopedije na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra – tehničar u urgentnim službama i reanimaciji, Ambulanta za trijažu i hitan prijem pedijatrije – 2(dva) izvršioca

ЈАВНИ ОГЛАС – 6 СЕСТАРА


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 06.05.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinske sestre – tehničara na neonatologiji, Odeljenje neonatologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac

Јавни оглас – анестезија и неонатологија


 Oglas je objavljen na sajtu NSZ za prva 4 oglasa dana 19.03.2020 godine, a za farmaceutskog tehničara dana 20.03.2020 godine

– Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Odeljenje hematologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– Doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali, Služba OP bloka sa sterilizacijom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac
– Medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja
– farmaceutski tehničar, Bolnička apoteka na određeno vreme do 3(tri)meseca, povećan obim posla – 1(jedan)izvršilac

Dr medicine određeno hematologija
Dr medicine određeno – 1 izvršilac
op blok
Anestezija
фармацеутски техничар – јавни оглас

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

 


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 11.03.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje za funkcionalnu nefrološku dijagnostiku i peritonealnu dijalizu na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– stručni saradnik za javne nabavke, Odsek javnih nabavki na određeno vreme do 3(tri)meseca, zbog povećanog obima posla – 1(jedan)izvršilac

javni oglas Stručni Saradnik za javne nabavke
јавни оглас – медицинска сестра


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 12.02.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na odredjeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac i medicinske sestre-tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 3, Odsek neonatalne intenzivne nege i terapije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– doktora medicine za potrebe Odseka za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci -2(dva)izvršioca
Јавни оглас др мед -неодређено 05.02.2020.(1)
javni oglas anestezija i NIN


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 05.02.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje abdominalne hirurgije na odredjeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinske sestre-tehničara u operacionoj sali, Služba operacionog bloka sa sterilizacijom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac
– doktora medicine za potrebe Odseka za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci -1(jedan)izvršilac
– magacioner/ekonom za potrebe Odseka za knjigovodstveno – finansijske poslove sa magacinom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac

DostavaJavnioglaszaprijemnaodredenovreme
Javnioglaszaprijemmedicinskesestrenaneodredeno
Javnioglaszaprijemdoktoramedicinenaneodredeno
javnioglaszaprijemnaneodredenoMAGACIONER