Српски | Srpski | English

Конкурси


Оглас је изашао у листу послови Нациналне службе за запошљавање број 943-944.
Рок траје 8 дана , односно до 29.07.2021. год .

– медицинска сестра/техничар на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 5(пет) извршилаца
Javni oglas – 5 med.sestara na određeno

Пријаве се шаљу поштом или предају лично у Архиви Клинике.


Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 941-942 дана 07.07.2021 године.

–  доктор медицине специјалиста у микробиологији, Микробиолошка лабораторија на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

Доктор медицине специјалиста у микробиологији

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Огласи су објављени листу “Послови” бр 940, дана 30.06.2021. године.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6(шест)месеци:

-Медицинска сестра/техничар у операционој сали – 1 (један) извршиоца,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 (један) извршилац,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Виши радиолошки техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац , Одсек за општу радиологију

Јавни оглас-Виши Ро техничар, неодређено
Javni oglas – spremač, neodređeno
javni oglas, med.sestra-OPblok,neodređeno
За пријем у радни однос на одређено време  до 3(три) месеца са пуним радним временом:- Сервирка, Одсек за припремање хране-2(два)извршиоца
Јавни оглас – 2 сервираПријаве се шаљу у затвореној коверти са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује или предају лично у Архиви Клинике.
Рок за подношење пријава траје до 08.07.2021.године.


  Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 939 дана 23.06.2021 године.

–  медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење за неурохирургију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Неурохирургија – мед.сестраРок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

 

Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 938 дана 16.06.2021 године.

–  медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење ортопедске трауматологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

– обавештење о поништењу претходног огласа за то одељење и

– Виши радиолошки техничар у дијагностици, Одсек за општу радиологију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

poništenje
Јавни оглас-Виши Ро техничар, замена-радиологија
Јавни оглас – ортопедија

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Oгласи су објављени у листу “Послови”бр 937 Националне службе за запошљавање, дана 09.06.2021.године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом:

-Медицинска сестра-техничар – 2 (два) извршиоца
-Референт за финансијско-рачуноводствене послове -1(један) извршилац
Медицинска сестра-замена-2 извршиоца
Референт за финансијско -рач.послове одређ.време замена

За пријем у радни однос на одређено време до 2 (два) месеца са пуним радним временом:

-спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 2 (два)извршиоца
-портир/чувар -1(један) извршилац
Спремач -(повећан обим) -2 извршиоца
Портир-(повећан обим) – 1 извршилац

Рок за подношење документације траје  8(осам) дана од дана објављивања односно до 17.06.2021.године.
Пријаве се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком на који конкурс се кандидат пријављује или предају лично у Архиви Клинике.

 

 


Оглас је изашао у листу “Послови”бр. 936, дана 02.06.2021. год.

 

1.За пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом  на радно место:

Медицинских сестара-техничара -6 (шест) извршилаца и то:

-Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – 1 (један) извршилац, Одељење за неурохирургију
-Медицинска сестра-техничар у операционој сали – 1 (један) извршилац,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима- 1(један) извршилац, Одељење гастроентерохепатологије
-Медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 3 -1 (један) извршилац, Одсек кардиохируршког интензивног лечења
-Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији,-1(један)извршилац, Амбулабта за тријажу и хитан пријем педијатрије
-Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима -1 (један) извршилац, Дневна болница дечје хирургије

javni oglas, 6 med.sestrara-zamena

Рок за подношење пријава траје 8 (осам) дана од дана објављивања, односно до 10.06.2021. год.

Пријаве се поднесе поштом са назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА -ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ -6(ШЕСТ) ИЗВРШИЛАЦА или предају лично у архиви Клинике.

 

 


Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 935 дана 26.05.2021 године.

–  медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење ортопедске трауматологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – ортопедија

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

 

 


     Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 934 дана 19.05.2021 године.

– доктор медицине специјалиста у неурохирургији, Одељење за неурохирирургији на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

– доктор медицине специјалиста у интензивној нези нивоа 2, Служба за неонатологију на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење за неурохирургију на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пластичне хирургије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
Јавни оглас – неурохирург
Јавни оглас – неонатологија
Јавни оглас – 2 сестре на одређено

Рок за подношење пријава трајe 8 дана од објављивања у листу “Послови” Националне службе за запошљавање.

 


     Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 933 дана 12.05.2021 године.

–  медицинске сестре/техничара у хемодијализи, Дијализа на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
и
– референта за финансијско-рачуноводствене послове, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

Дијализа-јавни оглас
Finansije

Рок за подношење пријава траје 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање.

 


Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 931-932 дана 28.04.2021 године.

–  референт за правне, кадровске и административне послове, Одсек за људске ресурсе, Служба за правне, кадровске и административне послове на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1 (један) извршилац
и
– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење ортопедске трауматологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Јавни оглас – кадровски референт
Јавни оглас – ортопедија
Obavestenjezakonkurs28042021115010

Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 931-932 дана 28.04.2021 године.

Рок за подношење пријава траје до 11.05.2021 године.

 


Огласи су изашли у листу “Послови”бр. 930, дана 21.04.2021. год. Рок за подношење пријава траје 8 (осам) дана од дана објављивања, односно до 29.04.2021. год.

1.За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на радно место:

Медицинских сестара-техничара -7 (седам) извршилаца и то:

-Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – 1 (један) извршилац, Одељење за неурохирургију
-Медицинска сестра/техничар у операционој сали – 2 (два) извршиоца,  Служба операционог блока са стерилизацијом
-Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима- 1(један) извршилац, Одељење гастроентерохепатологије
-Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима – 1 (један) извршилац, Одељење абдоминалне хирургије
-Медицинска сестра – техничар у интензивној нези нивоа 3 -1 (један) извршилац, Одсек кардиохируршког интензивног лечења
-Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима -1 (један) извршилац, Одељење кардиологије

2.За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на радно место:

Лабораторијски техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац за потребе Хематолошке лабораторије

3.За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на радно место:

Референта за финансијско-рачуноводствене послове, Одсек за пријемно-фактурне послове – 1(један) извршилац

4.За пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом до повратка радника са боловања

Доктор медицине -1(један) извршилац за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених

javni oglas, 7 med.sestrarateh
јавни оглас лабораторијски техничар,Хематолошка лабораторија
Јавни оглас – Фактурна
Јавни оглас-др.мед.-замена

Пријаве се поднесе поштом са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује или предају лично у архиви Клинике.

 


Огласи су изашли листу “Послови” 929, 14.04.2021. године.Рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања, односно до 22.04.2021. године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:

1. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац за потребе Oдељења урологије
2. Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији, 1 (један ) извршилац за потребе Амбуланте за тријажу и хитан пријем педијатрије
3. Медицинска сестра-техничар у операционој сали, 1(један) извршилац за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом

javni oglas, med sestra 3 izv, odredjeno vreme, zamena

Пријаве се достављају Поштом или се предају у Архиви Клинике са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује.

 


 

Огласи су изашли листу “Послови” 926, 24.03.2021. године.Рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања, односно до 01.04.2021. године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:

1. Виши радиолошки техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за инвазивну дијагностику и интервентне процедуре
2. Медицинска сестра/техничар на неонатологији, 1 (један ) извршилац за потребе Одељења неонатологије

Јавни оглас-Виши Ро техничар, замена
javni oglas, med sestra 1 izv, zamena,Оdeljenje neonatologije

Пријаве се достављају Поштом или се предају у Архиви Клинике са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује.


  Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 923 дана 03.03.2021 године.

–  референт за финансијско-рачуноводствене послове, Одсек за пријемно – фактурне послове на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Огласи су изашли листу “Послови” 921-922, 17.02.2021. године.Рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања, односно до 25.02.2021. године.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:

1. Виши радиолошки техничар у дијагностици, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за општу радиологију
2. Медицинска сестра/техничар, 2 ( два ) извршиоца и то
Mедицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац, за потребе Дневне болнице дечје хирургије
Медицинска сестра-техничар у хемодијализи,1 (један) извршилац, за потребе Дијализе

Јавни оглас-Виши Ро техничар
javni oglas, med sestra 2 izv, odredjeno vreme, zamena

Пријаве се достављају Поштом или се предају у Архиви Клинике са назнаком на који се конкурс кандидат пријављује.

 


Огласи су изашли листу “Послови” 920, 10.02.2021. године и рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања.

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:

1. Доктора медицине, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за образовну делатност и едукацију запослених
2. Mедицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, 1 (један) извршилац, за потребе Дневне хематолошке болнице

Јавни оглас-др.мед.-замена
Јавни оглас-мед.сестра, замена

Пријаве се шаљу поштом или предају лично на писарници Клинике, са назнаком који је конкурс у питању.

Рок за подношење пријава траје do 22 februara .

 


     Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 919 дана 03.02.2021 године.

–  доктор медицине специјалиста у трансфузиологији, Одсек за клиничку трансфузију на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

– медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2, Одељење неонаталне хирургије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања- 1(један) извршилац и

– медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Јавни оглас – др.мед.спец. у трансфузиологији
Јавни оглас – мед.сестре 2 извршиоца

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


  Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 917 дана 20.01.2021 године.

–  спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Служба операционог блока са стерилизацијом на одређено време до 3(три) месеца, повећан обим посла – 2(два) извршиоца
и
– Виши физиотерапеут, Одељење амбулантно-дијагностичке физијатрије на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

Јавни оглас – Виши физиотерапеут
Јавни оглас – спремач

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


 Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 914-915 дана 30.12.2020 године.

–  дипломирани биолог/молекуларни биолог у Одсеку за имунологију са имунолошком лабораторијом на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац

Јавни оглас – биолог  

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

 


 

Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 913 дана 23.12.2020 године.

–  медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, Одељење опште дечје ортопедије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Јавни оглас – ортопедија   

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 912 дана 16.12.2020 године.

– магистар фармације-специјалиста медицинске биохемије или медицински биохемичар, Биохемијска лабораторија на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилац
и
– спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Служба операционог блока са стерилизацијом на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) иѕвршилац
Јавни оглас -спремач
Јавни оглас – магистар фармацијеРок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 911 дана 09.12.2020 године.

 – медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац
и
– референт за финансијско – рачуноводствене послове, Одсек за пријемно – фактурне послове на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 1(један) извршилацЈавни оглас хируршко – интензивно лечење
Јавни оглас -ФактурнаРок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

    Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 909 дана 25.11.2020 године.

медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење неурологије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

Јавни оглас – неурологија

 


 

  Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 908 дана 18.11.2020 године.

– доктор медицине специјалиста у операционим салама, Одељење опште дечје ортопедије на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци.

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

Јавни оглас – ортопедија


Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 906 дана 04.11.2020 године.

– медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији, Амбуланта за тријажу и хитан пријем дечје хирургије на неодређено време – 1(један) извршилац
– медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење пулмологије и алергологије на неодређено време – 1(један) извршилац
– медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење хематологије на неодређено време – 1(један) извршилац   и

– доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, Одељење хематологије на неодређено време – 1(један) извршилац

Јавни оглас – 3 мед.сестре
Јавни оглас – др мед спец.

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


 

 Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 905 дана 28.10.2020 године.

– медицинска сестра-техничар у ургентним службама и реанимацији, Амбуланта за тријажу и хитан пријем педијатрије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац и

– доктор медицине у Одсеку за образовну делатност и едукацију запослених на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6(шест) месеци – 2 (два) извршиоца

Јавни оглас – медицинска сестра
Јавни оглас – 2 доктора медицине

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.


    Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 904 дана 21.10.2020 године.

 

– медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења – 2 (два) извршиоца
и
– Финансијско – рачуноводствени аналитичар – Шеф одсека, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином – 1(један) извршилац

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

Јавни оглас – дипл.економиста
Јавни оглас – медицинска сестра


 

Оглас је објављен у листу “Послови” НСЗ број 903 дана 14.10.2020 године.

– медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3 ,Одсек неонаталне интензивне неге и терапије на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања – 1(један) извршилац

Odsek neonatalne intenzivne nege i terapije

Рок за подношење пријава траје 8 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ.


 

Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ broj 902 dana 07.10.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali, Služba operacionog bloka sa sterilizacijom na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan) izvršilac

Јавни оглас, мед.сестра, замена

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na
sajtu NSZ.


 

Огласи су изашли листу “Послови” 901, 30.09.2020. године и рок пријаве траје 8 дана од дана објављивања.

За пријем у радни однос на неодређено време
1. Фармацеутски техничар, 1 (један) извршилац, за потребе Болничке апотеке

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
1. Доктора медицине, 1 (један) извршилац за потребе Oдсека за образовну делатност и едукацију запослених
2. Mедицинска сестра/техничар, 1 (један) извршилац, за потребе Одељења пластичне хирургије

јавни оглас-фармацеутски тех. -неодређено
Јавни оглас-др.мед.-замена
Јавни оглас – мед.сестратех.-замена

Пријаве се шаљу поштом или предају лично на писарници Клинике, са назнаком који је конкурс у питању.


 

Огласи су објављени листу “Послови” 900, дана 23.09.2020. године и рок конкурисања траје 8 дана од дана објављивања.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:
1. Доктор медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених – 2 ( два) извршиоца

Јавни оглас др мед -неодређено , 2 (два) извршиоца

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 , са назнаком који је конкурс у питању или предају лично на Писарници Клинике.


 

Огласи су објавњени листу “Послови” 899, дана 16.09.2020. године и рок конкурисања траје 8 дана од дана објављивања.

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:
1. Финансијско-рачуноводствени аналитичар-Шеф Одсека, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином  -1(један) извршилац

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
1.Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење гастроентерохепатологије -1 (један) извршилац

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 , са назнаком који је конкурс у питању или предају лично на Писарници Клинике.

 

odluka o poništenju
Јавни оглас – дипл.економиста
Јавни оглас – мед.сестра


Објављени 09.09.2020. године у листу “Послови”бр.898 Националне службе за запошљавање и рок траје 8 дана од дана објављивања.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу : Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 са назнаком који је конкурс у питању или се коверте са документацијом доносе и лично предају у архиви Клинике.

Мед.сестра- техничар-4 (четири)извршиоца)
Домар,јавни оглас
Domar , poništenje


 

Оглас je објављен у листу “Послови” бр 896-897 од 26.08.2020. године.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 ( шест) месеци:

1. Finansijsko-računovodstveni analitičar–šef Odseka za knjigovodstveno-finansijske poslove sa magacinom – 1 (један) извршилац

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања у листу Послови, односно од 26.08.2020. године.
Јавни оглас – дипл.економиста


 

Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ broj 894-895 dana 12.08.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3, Odsek kardiohirurškog intenzivnog lečenja na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac i
– domara/majstora održavanja, Odsek za održavanje objekta na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan) izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Одсек кардиохируршког интензивног лечења
Домар


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ broj 892-893 dana 29.07.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje plastične hirurgije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
i
– doktor medicine, Odeljenje urologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan) izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Јавни оглас Пластика
Јавни оглас – Урологија


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 22.07.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje endokrinologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

Јавни оглас – ендокринологија

 


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 01.07.2020 godine.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:

1.    Референт за јавне набавке за потребе Одсека јавних набавки – 1 (један) извршилац
2.    Доктор медицине- 1 (један) извршилац за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених
3.    Доктор медицине специјалиста у oперационим салама за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом, 1 (један) извршилац.

Javnioglas doktor medicine SPECIJALISTA 24062020135710
Javnioglas referent za javnenabavke 24062020135048
Javnioglas za prijem doktora medicine24062020134434


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 24.06.2020 godine.

– doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

Јавни оглас-др.мед.-замена


 

Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 17.06.2020 godine.

1. doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

Јавни оглас – др мед 1 извршилац


 

 

Оглас је објављен на сајту Нациналне службе за запошљавање дана 03.06.2020. год.

1.Медицинске сестре/техничара у интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења – 1 (један) извршилац
Јавни оглас – мед.сестратех-1 изв.


 

Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 27.05.2020 godine.

– medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi, Dijaliza na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Дијализа-јавни огласOglas je objavljen  u listu “Poslovi” NSZ dana 20.05.2020 godine.

– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Dnevna neurološka bolnica na određeno vreme po osnovu zamene – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar u ambulanti, Odsek za vođenje i rukovođenje medicinskom dokumentacijom na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje gastroenterohepatologije na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje opšte dečje ortopedije na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra – tehničar u urgentnim službama i reanimaciji, Ambulanta za trijažu i hitan prijem pedijatrije – 2(dva) izvršioca

ЈАВНИ ОГЛАС – 6 СЕСТАРА


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 06.05.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinske sestre – tehničara na neonatologiji, Odeljenje neonatologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac

Јавни оглас – анестезија и неонатологија


 Oglas je objavljen na sajtu NSZ za prva 4 oglasa dana 19.03.2020 godine, a za farmaceutskog tehničara dana 20.03.2020 godine

– Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Odeljenje hematologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– Doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali, Služba OP bloka sa sterilizacijom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac
– Medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja
– farmaceutski tehničar, Bolnička apoteka na određeno vreme do 3(tri)meseca, povećan obim posla – 1(jedan)izvršilac

Dr medicine određeno hematologija
Dr medicine određeno – 1 izvršilac
op blok
Anestezija
фармацеутски техничар – јавни оглас

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

 


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 11.03.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje za funkcionalnu nefrološku dijagnostiku i peritonealnu dijalizu na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– stručni saradnik za javne nabavke, Odsek javnih nabavki na određeno vreme do 3(tri)meseca, zbog povećanog obima posla – 1(jedan)izvršilac

javni oglas Stručni Saradnik za javne nabavke
јавни оглас – медицинска сестра


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 12.02.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na odredjeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac i medicinske sestre-tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 3, Odsek neonatalne intenzivne nege i terapije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– doktora medicine za potrebe Odseka za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci -2(dva)izvršioca
Јавни оглас др мед -неодређено 05.02.2020.(1)
javni oglas anestezija i NIN


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 05.02.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje abdominalne hirurgije na odredjeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinske sestre-tehničara u operacionoj sali, Služba operacionog bloka sa sterilizacijom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac
– doktora medicine za potrebe Odseka za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci -1(jedan)izvršilac
– magacioner/ekonom za potrebe Odseka za knjigovodstveno – finansijske poslove sa magacinom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac

DostavaJavnioglaszaprijemnaodredenovreme
Javnioglaszaprijemmedicinskesestrenaneodredeno
Javnioglaszaprijemdoktoramedicinenaneodredeno
javnioglaszaprijemnaneodredenoMAGACIONER