Српски | Srpski | English

лекови В-31/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-31/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, В-31-2019
Конкурсна документација, В-31-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-31-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-31-2019
Обавештење о закљученом уговору Фармалогист