Ћирилица / Latinica

Л И Ц И Т А Ц И Ј У Скенер Siemens „Somatom Emotion 16“

Центар за хирургију

На основу овлашћења из чл. 23. Статута Универзитетске дечје клинике и ОдлукеУправног одбора Универзитетске дечје Клинике бр.17-13/28 од дана 13.05.2020.године, в.д.
директорa доноси следеће
Универзитетска дечја клиника

расписује оглас за:

Л И Ц И Т А Ц И Ј У

-ПРЕДМЕТ ОГЛАСА:

Предмет продаје основног средства инв.број је Скенер Siemens „Somatom Emotion 16“, серијски број 39624.

 

Почетна цена предмета продаје Siemens „Somatom Emotion 16“ је 1.000.000,00 динара.
У цену није урачунат ПДВ.

-УСЛОВИ ОГЛАСА И ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:
Право пријаве на оглас имају сва физичка одосно правна лица на територији Републике Србије, која су регистрованa код Агенције за привредне регистре.
Уредна понуда треба да садржи:
-за физичка лица:
1)  понуђену откупну цену
2) податке о учеснику огласа-доказ фотокопија личне карте
3) доказ о уплати депозита
4) број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

-за правна лица:
1)    понуђену откупну цену
2)    назив односно пословно име и адреса седишта
3)    копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа –Агенције за привредне регистре
4)    порески идентификациони број и матични број
5)    овлашћење за законског заступника
6)    доказ о уплати депозита
7)    број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

Рок за предају понуде је до 26.05.2021.до 10.00 часова.
Заинтересована лица су дужна да пре одржавања јавног надметања уплате на име депозита износ од 3.000,00 динара на текући рачун Клинике број 840-629667-08 или на благајни Клинике.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити у року од 8 дана након спроведеног поступка јавног надметања.
У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит се не враћа.
Поступак јавног надметања спроводи решењем формирана Комисија.
Поступак јавног надметања одржаће се дана  26.05.2021. годинe у 12.00 часова у сали за састанке Управе Универзитетскe дечјe клиникe, Тиршова 10, Београд.
Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна исправна понуда.
Максималан број круга лицитације је три, након чега лицитант који је понудио највећу откупну цену биће изабран као најповољнији.
Изабраном понуђачу који одустане, уплаћено учешће за лицитацију се неће вратити, а Уговор о куповини закључиће се са следећим лицитантом.

Комисија доставља свим понуђачима писмено обавештење о резултатима Огласа.
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком:
„Пријава за куповину Скенера „Siemens Somatom Emotion“– НЕ ОТВАРАТИ“, на следећу адресу: Универзитетска дечја клиника, ул. Тиршова 10, Београд.
На коверти треба да се наведе назив односно пословно име подносиоца пријаве, адреса седишта и контакт телефон.
Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се у архиви Универзитетске дечје клинике или преко поште препорученом пошиљком.
Обилазак предмета  огласа, може се извршити сваког радног дана, унутар огласног рока од 08.00 до 14.00 часова.
Оглас о продаји основних средстава објављује се на сајту Универзитетске дечје клинике и на Огласној табли Клинике.
Све ближе информације се могу добити на број телефона: 011/20 60 681 или  20 60 617
Универзитетска дечја клиника

___________________________

доц др Синиша Дучић, в.д. директора