Српски | Srpski | English

материјал за лабораторије JN P-04-2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – материјал за лабораторије – гасне анализе за апарат “GEM
PREMIER 4000“ произвођача Instrumentation laboratory SpA, Werfen Group.

Оbavestenje o pokretanju postupka, JN P-04-2017
Konkursna dokumentacija, JN P-04-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN P-04-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru, JN P-04-2107