Српски | Srpski | English

медицински и лабораторијски ситан инвентар М-35/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-35/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински и лабораторијски ситан инвентар за потребе
Универзитетске дечје клинике, по партијама

Позив за подношење понуда, ЈН М 35-2018
Конкурсне документације, ЈН M-35-2018
Izmena 1 Конкурсне документације, ЈН M-35-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-35-2018

Odluka o obustavi postupka, JN M-35-2018
Обавештење о закључењу уговора Отропедија Нови живот М-35-2018