Српски | Srpski | English

медицински и лабораторијски ситан инвентар M 46/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-46/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински и лабораторијски ситан инвентар за потребе
Универзитетске дечје клинике, по партијама.

Poziv za podnošenje ponuda, ЈN М 46-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈN M-46-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M 46-2018
Обавештење о закљученом уговору Синофарм М-46-2018
Обавештење о закљученом уговору Инел М-46-2018